Stanovy

Vložte svůj text...


Sdružení chovatelů ušlechtilých koček různých plemen
MNC - Moravian Noble Cat´s, z.s.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
Název sdružení je: "Moravian Noble Cat´s, z.s."
Sídlem sdružení je adresa: Manova Lhota ev.25, 569 72 Rohozná


Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

Charakter sdružení - spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jehož cílem je zabezpečit zdokonalování a rozvoj chovu ušlechtilých koček všech plemen a uspokojování oprávněných potřeb a zájmů jejich majitelů a chovatelů.

Klub je právnickou osobou s plnou majetkovou odpovědnosti.

Článek 1.

Úkoly Spolku

1. Ke zdokonalování a rozvoji chovu všech plemen ušlechtilých koček plní Klub následující úkoly:

- zabezpečuje chov všech plemen koček se zaměřením na zušlechťování plemen z hlediska exteriéru, povahových vlastností a z hlediska zdraví jedinců za využití nejnovějších poznatků vědy při respektování veškerých podmínek

- spolupracuje s ostatními kluby chovatelů, stanovuje podmínky chovu a zápisu jedinců všech plemen koček do Plemenné knihy

- organizuje výstavy ve smyslu Výstavního řádu

- zajišťuje propagaci všech plemen ušlechtilých koček a jejich chovu

2. K uspokojování oprávněných potřeb a zájmů členů spolku plní především následující úkoly:

- řádně hospodaří se svěřenými prostředky

- zabezpečuje informovanost členů Klubu o chovu a činnosti spolku

- zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání členů Klubu v oblasti chovu všech plemen koček

Článek 2.

Členství v Spolku

1. Členem klubu může být každá fyzická osoba starší 15 let, která je majitelem nebo chovatelem ušlechtilé kočky a dále fyzické osoby, které ušlechtilé kočky nevlastní a mají o plemena ušlechtilých koček zájem. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy Klubu jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Členem spolku mohou být i cizí státní příslušníci a právnické osoby.

2. Členství v Spolku vznikne po zaplacení členského příspěvku a schválení podané přihlášky za člena výborem Spolku. Odvolání proti nepřijetí za člena Klubu projednává členská schůze Klubu.

3. Členství v spolku zaniká:

- vystoupením ze spolku písemným sdělením výboru Klubu

- úmrtím člena spolku

- rozhodnutím členské schůze Spolku

- nezaplacením ročního členského příspěvku do stanoveného a předem zveřejněného termínu, obvykle do posledního dne měsíce března daného roku

4. Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze Spolku.

Článek 3.

Práva a povinnosti členu Spolku

1. Práva členů Spolku:

- aktivně se zúčastňovat členských schůzí, hlasovat a volit a od 18 ti let věku být volen do všech orgánů Spolku.

- účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a podílet se na všech výhodách členů spolku

- odvolat se proti rozhodnutí výboru spolku a to do 14 dnů od doručení rozhodnutí

- obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány spolku

2. Povinnosti členů spolku:

- dodržovat všechna ustanovení těchto stanov a chovatelského řádu a řídit se usnesením orgánů spolku

- řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech spolku, do které byl člen se svým souhlasem zvolen

- hlásit výboru změny mající vliv na jeho členství v spolku

Článek 4.

Orgány spolku

1. Základními orgány Klubu jsou:

- členská schůze spolku

- výbor spolku

2. Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji výbor spolku podle potřeby, obvykle jedenkrát v kalendářním roce.

3. Závěry členské schůze spolku (usnesení) jsou platné, pokud se na nich usnesla nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Členská schůze spolku projednává a schvaluje zejména:

- zprávu o činnosti výboru spolku

- zprávu o hospodaření spolku

- výši členských příspěvků

- změny Stanov spolku

- zásadní opatření v činnosti spolku a zásady koncepce rozvoje spolkové činnosti.

Nejméně jednou za tři roky svolává výbor spolku volební členskou schůzi, která kromě běžného programu volí výbor spolku rovněž nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Navenek jeho jménem jedná předseda a jednatel spolku. Ostatní členové výboru jednají navenek pouze v rozsahu pověření daného výborem.

5. Výbor spolku je tříčlenný, ze svého středu volí svého předsedu, jednatele/pokladníka, poradce chovu. Funkce ve výboru jsou čestné.

6. Schůze výboru je svolávána podle praktických potřeb, výbor může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda samostatně nebo s dalším členem výboru. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení na členské schůzi, musí být dodatečně projednány ve výboru spolku.

7. Výbor Klubu zejména:

připravuje a svolává členské schůze,

- zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí

- navrhuje zásadní chovatelská opatření

- může zřídit speciální komise k řešení úkolů

- přijímá nové členy spolku a vede členskou evidenci

- zabezpečuje řádné hospodaření spolku a vede účetní evidenci

- spolupracuje s dalšími chovatelskými kluby v ČR a zahraničí

- řeší případné spory v Klubu a porušení povinností členů spolku a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opatřeních

- zabezpečuje propagaci všech plemen ušlechtilých koček

Článek 5.

Kárná opatření

1. Za neplnění povinností člena spolku může být uloženo některé z následujících kárných opatření:

- napomenutí, pozastavení činnosti

- odvolání z funkce

- dočasné nebo trvalé vyloučení ze spolku

2. Kárné řízení provádí výbor spolku a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru spolku provádí členská schůze spolku.

3. Odvolání nemá odkladný účinek, rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Článek 6.

Majetek a hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného výborem spolku. Pro potřeby spolku je zřízen účet.

2. Účetní evidence je vedena podle platných účetních předpisů. Zdrojem příjmů v spoku jsou:

- členské příspěvky

- příjmy z akcí

- dary, úroky z účtu

- příjmy z inzerce na klubových stránkách či zpravodaji

- dotace a jiné příjmy

3. Hospodaření v Klubu sleduje pokladní a předseda spolku

4. Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor spolku.

5. V případě zániku spolku je nutno vždy provést majetkové vypořádání.

Článek 7.

Zánik Spolku

1. Spolek zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze minimálně tříčtvrtinovou většinou přítomných členů. Tato schůze rozhodne rovněž o majetkovém vypořádání.

Tyto Stanovy schválila ustavující schůze dne 23.04.2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.